English Svenska
Meny
Kategorier
Matris/Gröda

Kvalitets- och Miljöpolicy

Intertek ScanBi Diagnostics eftersträvar att uppfylla våra kunders förväntningar på service och kvalitet genom att hålla en hög och jämn kvalité på verksamheten. De analysmetoder som används vid provning och det ledningssystem som styr verksamheten skall minst uppfylla gällande krav från myndigheter och organisationer. Ledningssystemet gäller kvalité enligt SS-EN ISO17025:2018, miljö enligt SS-EN ISO14001:2015 och arbetsmiljö enligt AFS 2001:1

Vi eftersträvar att:

  • Säkerställa kvalitén inom vår verksamhet vad gäller organisation, opartiskhet och för de metoder och procedurer som används vid genomförandet av ett uppdrag på laboratoriet. Detta för att resultatet skall bli korrekt, reproducerbart och oberoende av vem som utfört det laborativa arbetet.
  • Minimera vår miljöpåverkan och vidta åtgärder som främjar positiva livscykelprocesser och minskar de negativa konsekvenserna på miljön. Stort fokus läggs på kemikalier, transporter, energiminimering, avfallshantering och farligt avfall.
  • Verka för en arbetsmiljö där de anställdas fysiska, psykiska och sociala behov prioriteras.
Detta gör vi genom att:
  • Upprätthålla och utveckla personalens kunskap och kompetens genom relevant fortbildning.
  • All personal skall ha tillgång till all nödvändig dokumentation, vara väl insatt i ledningssystemet och följa dess rutiner.
  • Utrustningen skall vara ändamålsenlig och underhållas. Detta för att säkerställa hög kvalité på resultaten från provningar men även för att tillgodose största möjliga säkerhet vid användning. Utrustningen skall väljas med tanke på att minska verksamhetens miljöbelastning.
  • Minska användandet av skadliga kemikalier och, i de fall det går, ersätta dem med mindre skadliga alternativ.
  • Avfallssortera och minimera mängden farligt avfall genom att välja mer miljövänliga alternativ.
  • Samordna beställningar och leveranser för att minska ankommande transporters utsläpp.
  • Utbilda och upplysa personal om vilka risker de olika arbetsmomenten innebär, se till att riskbedömningar finns tillgängliga och aktuella samt se till att personlig skyddsutrustning används.

Genom ständiga förbättringar och ett aktivt kvalitetsarbete strävar vi efter att öka kundtillfredsställelsen, minska verksamhetens miljöbelastning och verka för en förbättrad arbetsmiljö. Intertek ScanBi Diagnostics har fastställda och mätbara kvalitets- och miljömål vilka regelbundet följs upp och revideras.
Intertek ScanBi Diagnostics eftersträvar att ständigt förbättra ledningssystemets effektivitet och åtar sig att uppfylla de krav som våra ackrediterings- och certifieringsorganisationer ålägger företaget.
Powered by Talex e-handelssystem